Projekt „Wzmocnienie potencjału wykonawczego laboratorium poprzez zakup stanowisk analitycznych i rozbudowę systemu informatycznego” polega na zakupie urządzeń laboratoryjno-pomiarowych oraz rozbudowie sieci komputerowej w celu umożliwienia zwiększenia zakresu oferowanych usług i utworzeniu nowych miejsc pracy.
 

W ramach projektu zakupiono:

  1. ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy będący najnowocześniejszym urządzeniem do ekstrakcji mas bitumicznych - stanowi najważniejszą część projektu. Zakup ekstraktora w uzupełnieniu z posiadanym już sprzętem do badań asfaltów pozwolił skompletować całość sprzętu do badań mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych.
  2. prasę do betonów pozwalającą na wykonywanie badań niszczących zgodnie z aktualnymi normami – stanowi uzupełnienie wykonywanych już badań nieniszczących młotkiem Schmidta oraz badań nasiąkliwości i wodoszczelności betonów.
  3. komorę do badania mrozoodporności - pozwoli na  wykonywanie badań mrozoodporności kruszyw i betonów zgodnie z aktualnymi normami jako uzupełnienie wykonywanych już badań.
  4. serwer do sieci komputerowej - konieczny dla bezpiecznego zbierania i wymiany danych pomiarowych, umożliwiający integrację stanowisk pomiarowych i analitycznych.
 
Dzięki nowym urządzeniom laboratorium oferuje w pełni samodzielną i kompleksową obsługę pomiarowo-badawczą inwestycji drogowych, mostowych i kubaturowych.
Zapotrzebowanie na powyższe usługi wynika z prawnego obowiązku jakościowego odbioru robót przez Publicznego Inwestora. Również Wykonawcy są zainteresowani systematyczną kontrolą jakości robót oraz jakości wbudowanych materiałów, głównie ze względu na długie okresy gwarancyjne wykonanych robót. 
 
Oferowane w wyniku realizacji projektu usługi będą przy atrakcyjnej cenie różniły się od usług oferowanych przez konkurencję jakością i szybkością/sprawnością  dostarczania wyników badań. Możliwe to będzie do uzyskania dzięki posiadaniu nowocześniejszej, dokładniejszej i wydajniejszej aparatury. 
 
W wyniku realizacji projektu możliwe będzie występowanie z atrakcyjną, wyraźnie różniącą się od ofert konkurencji kompleksową ofertą usług, zwłaszcza tam, gdzie Zamawiający stawia przed wykonawcą usługi wymóg posiadania własnego sprzętu do badań.