Oferujemy usługi w zakresie:

Robót ziemnych

Badania i ocena przydatności gruntów, podbudów i kruszyw

Badania betonu i elementów prefabrykowanych

Usługi Inżyniera Materiałowego

 • kontrola wykonanych robót w zakresie zgodności z wymaganiami zamawiającego
 • weryfikacja Specyfikacji Technicznych
 • ocena zastosowanych materiałów pod kątem ich zgodności z Prawem budowlanym, obowiązującymi Normami, Aprobatami Technicznymi i Specyfikacjami Technicznymi

Badania polowe

 • oznaczenie nośności i odkształcenia płytą VSS
 • oznaczenie dynamicznego modułu nośności płytą LWDT

Wskaźnik zagęszczenia

 • cylinder wciskany
 • objętościomierz piaskowy
 • sonda dynamiczna SD10

Badania gruntów

 • analiza sitowa
 • wskaźnik piaskowy
 • zawartość części organicznych
 • badanie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej (Proctor)
 • oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • kapilarność bierna
 • wodoprzepuszczalność
 • wskaźnik różnoziarnistości
 • współczynnik filtracji

Badania podbudów

 • Uziarnienie
 • Zawartość ziaren nieforemnyc
 • Zawartość zanieczyszczeń obcych
 • Wskaźnik piaskowy
 • Ścieralność w bębnie Los Angeles
 • Nasiąkliwość
 • Mrozoodporność (25 cykli)
 • Rozpad krzemianowy
 • Rozpad żelazawy
 • Wskaźnik nośności CBR
 • Zawartość SO3

Badania betonów

 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • Badania nasiąkliwości
 • Badanie mrozoodporności
 • Badanie wodoprzepuszczalności
 • Badanie sklerometryczne wytrzymałości betonu na ściskanie

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 • badanie mieszanek mnieralno-bitumicznych
 • ekstrakcja (uziarnienie wraz z zawartością asfaltu)
 • gęstość strukturalna
 • gęstość objętościowa
 • stabilność wg Marshalla
 • odkształcenia wg Marshalla
 • wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
 • wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla

Badania nawierzchni

 • Odwiert Ø100 oraz Ø200
 • Pomiar grubości warstwy
 • Gęstość strukturalna warstwy
 • Wskaźnik zagęszczenia warstwy
 • Wolna przestrzeń w warstwie

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego

 • odwiert Ø200
 • Rozpoznanie ilości i grubości warstw mineralno-bitumicznych
 • Geotechniczne rozpoznanie podbudowy i podłoża
 • Określenie warunków gruntowo-wodnych
 • Określenie grupy nośności podłoża
 • Badania makroskopowe 
 • Badania ugięć nawierzchni ugięciomierzem Benkelmana